جدول لیگ برتر ایران

جدول، نتایج و برنامه بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران

ردیفباشگاهبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱۲۳۱۶۶۱۴۰۹۳۱۵۴
۲۲۳۱۰۸۵۳۴۲۷۷۳۸
۳۲۳۹۱۱۳۲۵۱۹۶۳۸
۴۲۳۱۰۸۵۲۷۲۸۳۸
۵۲۳۹۱۰۴۲۸۲۱۷۳۷
۶۲۳۹۸۶۲۷۱۲۱۵۳۵
۷۲۳۹۸۶۲۴۲۰۴۳۵
۸۲۳۸۶۹۲۱۲۶۳۰
۹۲۳۸۵۱۰۲۵۲۹۲۹
۱۰۲۳۷۷۹۲۴۲۵۲۸
۱۱۲۳۷۸۸۲۸۲۸۰۲۳
۱۲۲۳۵۸۱۰۱۹۲۸۲۳
۱۳۲۳۴۹۱۰۲۱۲۷۲۱
۱۴۲۳۵۵۱۳۲۰۳۲-۱۲۲۰
۱۵۲۳۴۸۱۱۱۶۳۴-۱۸۲۰
۱۶۲۳۲۹۱۲۱۴۲۸-۱۴۱۵
بالای صفحه