جدول لیگ برتر ایران

جدول، نتایج و برنامه بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران

ردیفباشگاهبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱۲۹۱۸۷۴۴۵۱۵۳۰۶۱
۲۲۹۱۴۱۰۵۴۵۳۰۱۵۵۲
۳۲۹۱۴۹۶۴۲۱۸۲۴۵۱
۴۲۹۱۴۹۶۳۸۳۳۵۵۱
۵۲۹۱۲۹۸۳۱۲۴۷۴۵
۶۲۹۱۰۱۴۵۳۳۲۴۹۴۴
۷۲۹۱۰۱۴۵۲۸۲۶۲۴۴
۸۲۹۱۰۹۱۰۳۳۳۳۰۳۹
۹۲۹۹۹۱۱۲۴۳۲۳۶
۱۰۲۹۱۰۸۱۱۳۳۳۳۰۳۲
۱۱۲۹۷۱۰۱۲۲۷۳۳۳۱
۱۲۲۹۸۶۱۵۲۴۳۶-۱۲۳۰
۱۳۲۹۷۹۱۳۲۲۳۹-۱۷۳۰
۱۴۲۹۶۱۱۱۲۳۱۳۳۲۹
۱۵۲۹۵۹۱۵۲۳۴۰-۱۷۲۴
۱۶۲۹۲۹۱۸۱۷۴۷-۳۰۱۵
بالای صفحه