جدول لیگ برتر ایران

جدول، نتایج و برنامه بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران

ردیفباشگاهبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱۳۰۱۹۷۴۴۸۱۵۳۳۶۴
۲۳۰۱۵۱۰۵۴۶۳۰۱۶۵۵
۳۳۰۱۵۹۶۴۳۱۸۲۵۵۴
۴۳۰۱۵۹۶۴۰۳۴۶۵۴
۵۳۰۱۱۱۴۵۳۴۲۴۱۰۴۷
۶۳۰۱۲۹۹۳۲۲۶۶۴۵
۷۳۰۱۰۱۴۶۲۸۲۷۱۴۴
۸۳۰۱۰۱۰۱۰۳۶۳۶۰۴۰
۹۳۰۹۱۰۱۱۲۴۳۲۳۷
۱۰۳۰۸۱۰۱۲۲۸۳۳۳۴
۱۱۳۰۱۰۹۱۱۳۳۳۳۰۳۳
۱۲۳۰۷۱۰۱۳۲۵۴۲-۱۷۳۱
۱۳۳۰۸۶۱۶۲۴۳۹-۱۵۳۰
۱۴۳۰۶۱۱۱۳۳۱۳۴۲۹
۱۵۳۰۵۹۱۶۲۳۴۱-۱۸۲۴
۱۶۳۰۲۹۱۹۱۷۴۸-۳۱۱۵
بالای صفحه