جدول لیگ برتر ایران

جدول، نتایج و برنامه بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران

ردیفباشگاهبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱۱۰۱۰۱۱۰۱
۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵۱۰۰۱۰۳۰
۱۶۰۰۰۰۰۰۰
بالای صفحه