جدول لیگ برتر انگلیس

جدول، نتایج و برنامه بازیهای لیگ برتر انگلیس

ردیفباشگاهبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بالای صفحه