جدول گلزنان برتر لیگ

جدول گلزنان لیگ برتر ایران

رتبهبازیکنباشگاهگل
۱irnمهدی طارمیپرسپولیس۳
۲irnفرشاد احمدزادهفرشاد احمدزادهپرسپولیس۳
۳irnعلی علیپورپرسپولیس۲
۴irnشجاع خلیل زادهشجاع خلیل زادهپرسپولیس۱
۵irnحمیدرضا علی عسگریحمیدرضا علی‌ عسگریسیاه جامگان۰
۶irnمهدی دغاغلهمهدی دغاغلهنفت تهران۰
۷irnشاهین طاهرخانیشاهین طاهرخانیگسترش فولاد۰
۸irnعلی کریمیعلی کریمیسپاهان۰
۹irnمهرداد قنبریمهرداد قنبریگسترش فولاد۰
۱۰irnعلیرضا بیرانوندپرسپولیس۰
۱۱braفرناندو دخسوسفرناندو دخسوسگسترش فولاد۰
۱۲irnمحمد ناصریمحمد ناصریسیاه جامگان۰
۱۳irnوحید شیخ ویسیاستقلال خوزستان۰
۱۴irnرحمان احمدیرحمان احمدیپیکان۰
۱۵braلی اولیویرالی اولیویراسپاهان۰
۱۶irnمحمد ایرانپوریانمحمد ایرانپوریانتراکتورسازی۰
۱۷irnاحمد ال نعمهاحمد ال نعمهنفت تهران۰
۱۸irnمهدی شیریمهدی شیریپیکان۰
۱۹irnابوالحسن جعفریابوالحسن جعفریسپاهان۰
۲۰irnصادق محرمیصادق محرمیپرسپولیس۰
۲۱irnرضا شربتیرضا شربتیسیاه جامگان۰
۲۲croدراگان ژارگوویچدراگان ژارگوویچگسترش فولاد۰
۲۳irnامیرحسین صادقیامیرحسین صادقیپیکان۰
۲۴irnعلیرضا جلیلیعلیرضا جلیلیسیاه جامگان۰
۲۵irnفرید محمدی زادهفرید محمدی زادهنفت تهران۰
۲۶irnسید جلال حسینیپرسپولیس۰
۲۷irqتقابل دوباره بشار رسن و مهاجم الاهلیبشار رسنپرسپولیس۰
۲۸irnمحسن آقاییمحسن آقاییتراکتورسازی۰
۲۹irnعزت الله پورقازعزت الله پورقازسپاهان۰
۳۰mliموسی کولیبالیاستقلال خوزستان۰
۳۱irnمیلاد سرلکمیلاد سرلکسپاهان۰
۳۲irnاحمد زنده روحاحمد زنده روحگسترش فولاد۰
۳۳irnبهروز افشاربهروز افشارسیاه جامگان۰
۳۴irnمهدی کیانیمهدی کیانیتراکتورسازی۰
۳۵irnعلیرضا عزتیعلیرضا عزتینفت تهران۰
۳۶irnمحمدصادق بارانیمحمدصادق بارانیپیکان۰
۳۷irnسعید آقاییسعید آقاییسپاهان۰
۳۸irnیوسف سیدییوسف سیدیگسترش فولاد۰
۳۹irnاحمد امیرکامداراحمد امیرکامدارنفت تهران۰
۴۰irnکیوان امراییکیوان امراییپدیده۰
۴۱irnاحمد نورالهیاحمد نورالهیپرسپولیس۰
۴۲irnمحسن بنگرمحسن بنگرنفت تهران۰
۴۳irnمصطفی احمدیمصطفی احمدیسیاه جامگان۰
۴۴geoکاخابر کاکاشویلیکاخابر کاکاشویلیگسترش فولاد۰
۴۵irnابوالفضل ابراهیمیابوالفضل ابراهیمیپیکان۰
۴۶irnرسول نویدکیارسول نویدکیاسپاهان۰
۴۷irnمرتضی آقاخانمرتض آقاخانپیکان۰
۴۸irnپیمان باباییپیمان باباییگسترش فولاد۰
۴۹irnعلی زینالیعلی زینالینفت تهران۰
۵۰irnمحمد ابراهیمیمحمد ابراهیمیتراکتورسازی۰
۵۱irnرضا خالقی‌ فررضا خالقی فرگسترش فولاد۰
۵۲irnمهدی مؤمنیمهدی مومنیپیکان۰
۵۳irnکمال کامیابی نیاپرسپولیس۰
۵۴irnشهرام گودرزیشهرام گودرزیتراکتورسازی۰
۵۵irnکریم احمدیکریم احمدیسیاه جامگان۰
۵۶irnعلیرضا ارجمندیانعلیرضا ارجمندیانگسترش فولاد۰
۵۷irnبختیار رحمانیبختیار رحمانیپیکان۰
۵۸irnکوروش ملکیکوروش ملکیگسترش فولاد۰
۵۹irnمیلاد فراهانیمیلاد فراهانینفت تهران۰
۶۰irnحسین ماهینیپرسپولیس۰
۶۱irnمحمد نوریمحمد نوریتراکتورسازی۰
۶۲irnماهان رحمانیماهان رحمانیپیکان۰
۶۳irnآندرانیک تیموریانآندرانیک تیموریانگسترش فولاد۰
۶۴irnمهران موسویمهران موسویپیکان۰
۶۵irnمحمد انصاریپرسپولیس۰
۶۶irnمحمدرضا مهدی زادهمحمدرضا مهدی زاهتراکتورسازی۰
۶۷irnهاشم بیگ زادههاشم بیگ زادهنفت تهران۰
۶۸irnعلیرضا نقی زادهعلیرضا نقی زادهگسترش فولاد۰
۶۹irnآرمان قاسمیآرمان قاسمیپیکان۰
۷۰irnربیع‌خواه غایت تیم پرسپولیس در بازی سیاه‌جامگاهمحسن ربیع خواهپرسپولیس۰
۷۱irnوحید امیریپرسپولیس۰
۷۲irnحجت حقوردیحجت حقوردیپیکان۰
۷۳irnبهتاش میثاقیانبهتاش میثاقیانسیاه جامگان۰
۷۴irnسامان آقازمانیسامان آقازمانینفت تهران۰
۷۵irnمحمد نصرتیمحمد نصرتینفت تهران۰
۷۶irnمحمود قائد رحمتیمحمود قائد رحمتیسپاهان۰
۷۷irnسعید صادقیسعید صادقیپیکان۰
۷۸irnامیرحسین فشنگچیامیرحسین فشنگچینفت تهران۰
۷۹irnمیرهانی هاشمیمیرهانی هاشمیسیاه جامگان۰
۸۰irnنیما مختارینیما مختاریگسترش فولاد۰
۸۱ngaکنت انگووتکنت انگووتپیکان۰
۸۲irnفرزاد حاتمیفرزاد حاتمیتراکتورسازی۰
۸۳irnمسیح زاهدیمسیح زاهدیگسترش فولاد۰
۸۴irnسید فاخر تهامیسید فاخر تهامیتراکتورسازی۰
۸۵irnروح‌الله سیف‌اللهیروح‌الله سیف‌اللهیسیاه جامگان۰
۸۶irnعلیرضا چراغعلیعلیرضا چراغعلیگسترش فولاد۰
۸۷irnمهدی امینیمهدی امینیسپاهان۰
۸۸irnعبدالرضا زارعیعبدالرضا زارعیسیاه جامگان۰
۸۹irnمیثم جودکیمیثم جودکیگسترش فولاد۰
۹۰braژایرو رودریگزژایرو رودریگزسپاهان۰
۹۱irnمیلاد فخرالدینیمیلاد فخرالدینیگسترش فولاد۰
۹۲irnشهاب عادلیشهاب عادلینفت تهران۰
۹۳irnعلی حمودیعلی حمودیپیکان۰
۹۴croرادوشویچبوژیدار رادوشویچپرسپولیس۰
۹۵irnمهدی شریفیمهدی شریفیتراکتورسازی۰
۹۶irnغلامحسین بادامکیغلامحسین بادامکیسیاه جامگان۰
۹۷crogerیوری چولاکیوری چولاکسیاه جامگان۰
۹۸irnعارف غلامیعارف غلامیسپاهان۰
۹۹irnمسعود ابراهیم‌ زادهمسعود ابراهیم‌ زادهگسترش فولاد۰
۱۰۰irnشایان مصلحشایان مصلحپرسپولیس۰
۱۰۱irnحامد بحیراییحامد بحیراییسپاهان۰
۱۰۲irnپیام ملکیانپیام ملکیانسیاه جامگان۰
۱۰۳irnامیررضا نصر آزادانیامیررضا نصر آزادانیتراکتورسازی۰
۱۰۴irnمحسن مسلمانپرسپولیس۰
۱۰۵irnامیر ارسلان مطهریامیر ارسلان مطهرینفت تهران۰
۱۰۶irnاحسان پیرهادیاحسان پیرهادیسیاه جامگان۰
۱۰۷irnسجاد آشوریسجاد آشوریپیکان۰
۱۰۸irnمجتبی حقدوستمجتبی حقدوستنفت تهران۰
۱۰۹irnفرشاد هاشمیفرشاد هاشمینفت تهران۰
۱۱۰irnعلی طاهرانعلی طاهرانتراکتورسازی۰
۱۱۱irnفراز امامعلیفراز امامعلیپیکان۰
۱۱۲ngaگادوین منشاگادوین منشاپرسپولیس۰
۱۱۳irnامیر روستاییامیر روستاییپیکان۰
۱۱۴irnامیرحسین کریمیامیرحسین کریمیپیکان۰
۱۱۵irnسیاوش یزدانیسیاوش یزدانیسپاهان۰
بالای صفحه