جدول گلزنان برتر لیگ

جدول گلزنان لیگ برتر ایران

رتبهبازیکنباشگاهگل
۱irnمهدی طارمیپرسپولیس۳
۲irnفرشاد احمدزادهفرشاد احمدزادهپرسپولیس۳
۳irnعلی علیپورپرسپولیس۲
۴irnشجاع خلیل زادهشجاع خلیل زادهپرسپولیس۱
۵irnمهدی دغاغلهمهدی دغاغلهنفت تهران۰
۶irnعلی کریمیعلی کریمیسپاهان۰
۷irnحمیدرضا علی عسگریحمیدرضا علی‌ عسگریسیاه جامگان۰
۸irnمهرداد قنبریمهرداد قنبریگسترش فولاد۰
۹irnشاهین طاهرخانیشاهین طاهرخانیگسترش فولاد۰
۱۰irnوحید شیخ ویسیاستقلال خوزستان۰
۱۱braفرناندو دخسوسفرناندو دخسوسگسترش فولاد۰
۱۲irnعلیرضا بیرانوندپرسپولیس۰
۱۳irnمحمد ناصریمحمد ناصریسیاه جامگان۰
۱۴irnرحمان احمدیرحمان احمدیپیکان۰
۱۵braلی اولیویرالی اولیویراسپاهان۰
۱۶irnابوالحسن جعفریابوالحسن جعفریسپاهان۰
۱۷irnمهدی شیریمهدی شیریپیکان۰
۱۸irnصادق محرمیصادق محرمیپرسپولیس۰
۱۹irnمحمد ایرانپوریانمحمد ایرانپوریانتراکتورسازی۰
۲۰irnاحمد ال نعمهاحمد ال نعمهنفت تهران۰
۲۱irnرضا شربتیرضا شربتیسیاه جامگان۰
۲۲irnامیرحسین صادقیامیرحسین صادقیپیکان۰
۲۳irnعلیرضا جلیلیعلیرضا جلیلیسیاه جامگان۰
۲۴irnسید جلال حسینیپرسپولیس۰
۲۵irnفرید محمدی زادهفرید محمدی زادهنفت تهران۰
۲۶croدراگان ژارگوویچدراگان ژارگوویچگسترش فولاد۰
۲۷irqتقابل دوباره بشار رسن و مهاجم الاهلیبشار رسنپرسپولیس۰
۲۸irnمحسن آقاییمحسن آقاییتراکتورسازی۰
۲۹irnعزت الله پورقازعزت الله پورقازسپاهان۰
۳۰mliموسی کولیبالیاستقلال خوزستان۰
۳۱irnمیلاد سرلکمیلاد سرلکسپاهان۰
۳۲irnعلیرضا عزتیعلیرضا عزتینفت تهران۰
۳۳irnبهروز افشاربهروز افشارسیاه جامگان۰
۳۴irnاحمد زنده روحاحمد زنده روحگسترش فولاد۰
۳۵irnمهدی کیانیمهدی کیانیتراکتورسازی۰
۳۶irnاحمد امیرکامداراحمد امیرکامدارنفت تهران۰
۳۷irnسعید آقاییسعید آقاییسپاهان۰
۳۸irnکیوان امراییکیوان امراییپدیده۰
۳۹irnیوسف سیدییوسف سیدیگسترش فولاد۰
۴۰irnمحمدصادق بارانیمحمدصادق بارانیپیکان۰
۴۱irnرسول نویدکیارسول نویدکیاسپاهان۰
۴۲irnمحسن بنگرمحسن بنگرنفت تهران۰
۴۳irnاحمد نورالهیاحمد نورالهیپرسپولیس۰
۴۴irnمصطفی احمدیمصطفی احمدیسیاه جامگان۰
۴۵geoکاخابر کاکاشویلیکاخابر کاکاشویلیگسترش فولاد۰
۴۶irnابوالفضل ابراهیمیابوالفضل ابراهیمیپیکان۰
۴۷irnعلی زینالیعلی زینالینفت تهران۰
۴۸irnپیمان باباییپیمان باباییگسترش فولاد۰
۴۹irnمرتضی آقاخانمرتض آقاخانپیکان۰
۵۰irnمهدی مؤمنیمهدی مومنیپیکان۰
۵۱irnمحمد ابراهیمیمحمد ابراهیمیتراکتورسازی۰
۵۲irnرضا خالقی‌ فررضا خالقی فرگسترش فولاد۰
۵۳irnبختیار رحمانیبختیار رحمانیپیکان۰
۵۴irnعلیرضا ارجمندیانعلیرضا ارجمندیانگسترش فولاد۰
۵۵irnکمال کامیابی نیاپرسپولیس۰
۵۶irnشهرام گودرزیشهرام گودرزیتراکتورسازی۰
۵۷irnکریم احمدیکریم احمدیسیاه جامگان۰
۵۸irnکوروش ملکیکوروش ملکیگسترش فولاد۰
۵۹irnمیلاد فراهانیمیلاد فراهانینفت تهران۰
۶۰irnحسین ماهینیپرسپولیس۰
۶۱irnماهان رحمانیماهان رحمانیپیکان۰
۶۲irnمحمد نوریمحمد نوریتراکتورسازی۰
۶۳irnآندرانیک تیموریانآندرانیک تیموریانگسترش فولاد۰
۶۴irnمهران موسویمهران موسویپیکان۰
۶۵irnمحمد انصاریپرسپولیس۰
۶۶irnآرمان قاسمیآرمان قاسمیپیکان۰
۶۷irnمحمدرضا مهدی زادهمحمدرضا مهدی زاهتراکتورسازی۰
۶۸irnهاشم بیگ زادههاشم بیگ زادهنفت تهران۰
۶۹irnعلیرضا نقی زادهعلیرضا نقی زادهگسترش فولاد۰
۷۰irnربیع‌خواه غایت تیم پرسپولیس در بازی سیاه‌جامگاهمحسن ربیع خواهپرسپولیس۰
۷۱irnوحید امیریپرسپولیس۰
۷۲irnحجت حقوردیحجت حقوردیپیکان۰
۷۳irnبهتاش میثاقیانبهتاش میثاقیانسیاه جامگان۰
۷۴irnسامان آقازمانیسامان آقازمانینفت تهران۰
۷۵irnمحمد نصرتیمحمد نصرتینفت تهران۰
۷۶irnمحمود قائد رحمتیمحمود قائد رحمتیسپاهان۰
۷۷irnسعید صادقیسعید صادقیپیکان۰
۷۸irnنیما مختارینیما مختاریگسترش فولاد۰
۷۹ngaکنت انگووتکنت انگووتپیکان۰
۸۰irnمیرهانی هاشمیمیرهانی هاشمیسیاه جامگان۰
۸۱irnامیرحسین فشنگچیامیرحسین فشنگچینفت تهران۰
۸۲irnفرزاد حاتمیفرزاد حاتمیتراکتورسازی۰
۸۳irnمسیح زاهدیمسیح زاهدیگسترش فولاد۰
۸۴irnمهدی امینیمهدی امینیسپاهان۰
۸۵irnسید فاخر تهامیسید فاخر تهامیتراکتورسازی۰
۸۶irnروح‌الله سیف‌اللهیروح‌الله سیف‌اللهیسیاه جامگان۰
۸۷irnعلیرضا چراغعلیعلیرضا چراغعلیگسترش فولاد۰
۸۸irnعبدالرضا زارعیعبدالرضا زارعیسیاه جامگان۰
۸۹irnمیثم جودکیمیثم جودکیگسترش فولاد۰
۹۰braژایرو رودریگزژایرو رودریگزسپاهان۰
۹۱irnمیلاد فخرالدینیمیلاد فخرالدینیگسترش فولاد۰
۹۲irnشهاب عادلیشهاب عادلینفت تهران۰
۹۳irnعلی حمودیعلی حمودیپیکان۰
۹۴croرادوشویچبوژیدار رادوشویچپرسپولیس۰
۹۵irnغلامحسین بادامکیغلامحسین بادامکیسیاه جامگان۰
۹۶irnمهدی شریفیمهدی شریفیتراکتورسازی۰
۹۷crogerیوری چولاکیوری چولاکسیاه جامگان۰
۹۸irnعارف غلامیعارف غلامیسپاهان۰
۹۹irnمسعود ابراهیم‌ زادهمسعود ابراهیم‌ زادهگسترش فولاد۰
۱۰۰irnشایان مصلحشایان مصلحپرسپولیس۰
۱۰۱irnحامد بحیراییحامد بحیراییسپاهان۰
۱۰۲irnپیام ملکیانپیام ملکیانسیاه جامگان۰
۱۰۳irnامیررضا نصر آزادانیامیررضا نصر آزادانیتراکتورسازی۰
۱۰۴irnسجاد آشوریسجاد آشوریپیکان۰
۱۰۵irnاحسان پیرهادیاحسان پیرهادیسیاه جامگان۰
۱۰۶irnمحسن مسلمانپرسپولیس۰
۱۰۷irnامیر ارسلان مطهریامیر ارسلان مطهرینفت تهران۰
۱۰۸irnمجتبی حقدوستمجتبی حقدوستنفت تهران۰
۱۰۹irnفراز امامعلیفراز امامعلیپیکان۰
۱۱۰irnفرشاد هاشمیفرشاد هاشمینفت تهران۰
۱۱۱irnعلی طاهرانعلی طاهرانتراکتورسازی۰
۱۱۲irnامیر روستاییامیر روستاییپیکان۰
۱۱۳ngaگادوین منشاگادوین منشاپرسپولیس۰
۱۱۴irnسیاوش یزدانیسیاوش یزدانیسپاهان۰
۱۱۵irnامیرحسین کریمیامیرحسین کریمیپیکان۰
بالای صفحه